دیروز روز فوت آیت الله مجتهدی بود....
هههههههععععععععییییییی.... عجب آدمی با اخلاصی بودن.....
بچه ها همه برین دنبال صحبت های ایشون...همش درس هایی از اخلاق هس....

منم یه حرفی از ایشون میارم:

همیشه مقید به #غسل-توبه باشید، شاید بعد از آن  غسل مردید...
غسل نشاط را هم نیت کنید که وقتی  #عبادت می کنید #نشاط داشته باشید... 
دیدید آدم گرسنه، چه با نشاط غذا می خورد؟ آدمی که خوابش می آید، چه با نشاط می خوابد و لذت می برد؟
 عبادت هم نشاط می خواهد. ماها برای عبادت کسل هستیم...
 لذا مقید باشید غسل نشاط را انجام دهید...روح شون شاد