استاد پناهیان:

هوای نفس دو راهی سعادت و شقاوت است:
اگر عمل گرا باشی و با هوای نفس میشوی تکفیری و بمب به خودت میبندی...
و اگر هوای نفس نداشته باشی میشوی سرباز سید حسن نصرالله...

اگر عدالت گرا باشی و با هوای نفس می شوی خوارج و بی هوای نفس میشوی مالک اشتر
و اگر معنا گرا و اهل عرفان باشی با هوای نفس میشوی صوفی و بی هوای نفس میشوی آیت الله بهجت...