ادعای دوستی دارم ولی ای وای من

روز و شب ها گریه کرد از دست من مولای من

روزها رفت ومن از مولای خوبم غافلم

هر کسی را جا داده ام اندر دلم

ظاهرا مجنون و او لیلای بی همتای ماست

باطنا لیلای ما دنیای پرغوغای ماست

اللهم الرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه...

الهی آمین