در یکی از دیدارها با امام خامنه ای، دانشجویی پلاکی به گردن انداخته بود.

پلاک گردنش را به امام خامنه ای داد تا تبرکش کنند.
حضرت آقا بعد از دیدن پلاک، آن را گرفتند و بوسیدند.


به نظر شما روی پلاک چه چیزی نوشته شده بود؟

.

.

.

.

.

.

پلاکی که رویش حک شده‌بود: "افسر جوان جنگ نرم."