آقـــــــــــــا جـــــــان
نـیـاز کــه تـــــــــــــــــــــــــو بــاشـــی..
تـمـام ِ مــن
مـی شـود " نــــیــــازمـنـــــدیـهـــــــــــــــا "...!!

السلام علیک یا أباصالح المهدی ادرکنی