پـَـر مـے زَنــَـد دلـــم 
به هــوا ے زیــارتــَـش

هر روز خـسـتــه حـــال تــَـرَم ، 
خـسـتــه حـــال تــَـر . . .‏