پیامبر اکرم (ص): 
هر کس با زن نامحرم شوخی کند، بخاطر هر کلمه ای هزار سال زندانی میشود...
لطفااااا باز نشر کنید...