آقای قرائتی میگه:

نباید به بهانه ی ادامه تحصیل و گرفتن لیسانس ازدواج را به تاخیر انداخت

زیرا گرفتن مدرك تحصیلی یک ارزش و ازدواج یك ضرورت است...