امروز آبروی اسلام وابسته به آبروی جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی وابسته به آبروی امام خامنه ای (حفظهم الله) است .


بروید قدر آن آقا را بدانید...

اگر مدیریت ایشان نبود، ایران از عراق و افغانستان بدتر بود.آیت الله سیستانی