از ماموریت که برگشت خوشحال بود!!!

 

پرسید: راستی فرمانده، گمراه کردن اینها چه فایده ای داره؟؟؟

 

ابلیس جواب داد: امام اینها که بیاید روزگار ما سیاه خواهد شد...

اینها که گناه میکنند، امامشان دیرتر می آید...

 

با کنجکاوی پرسید: این هفته پرونده ها چطور بود؟؟؟

 

ابلیس یک نگاه عاقل ادرسقیهی به انداخت و گفت:

مگر صدای گریه آقایشان را نمی شنوی؟؟؟

 


متاثر شدی؟

دلت گرفت؟؟؟

شاید هم داری برای غربت آقات گریه میکنی...

بسم الله... حداقل یدونه گناه رو مردونه بزار کنار!!!