قمقمه اش را چپه می کرد توی دهن عراقی ها و می گفت:

مسلمون باید هوای اسیرها رو داشته باشه...

پا شد بره طرف بقیه اسرا، آر پی جی سرش را پَراند...

تشنه بود، قمقمه هم دستش ....