هذا یوم الجمعه...

جمعه یعنی:

ج: جـــــــگر گوشه ی زهـرا...

م: مــــــــــــا...

ع: عــــــــــــاشقانه...

م: مــــــــــنتظرت...

ه: هـــــستیم هــــنوز و تا هــــمیشه...اللهم عجل لولیك الفرج{-35-}....