حسم نمی آید خب...

فقط خسته ام..

همین!!!


کاش میشد ازخودم جدا شوم

شاید کمی شبیه تو شوم!!

همین!!!