هبوط کرده ام آری ...

هبوط ...

اما نمیدانستم بهایش از دست دادن آسمان است آسمان ...

اصلا نمیدانم من ... من در میان زمین چه میکنم ...

.....................................................دردنوشت :

وقتی آسمانی نباشد زمین به چه کارم می آید ....