عروس برایش كارت دعوتــ نفرستاده بود،

اما آقا آمده بود.

به تالار كه رسید... دورترها ایستاد و گفت:

دخترم عروسیت مبارکــ!

ولی ای كاش كاری می كردی تا من هم می توانستم بیایم...

گوشه ای نشست، دست به دعا برداشت

و برای خوشبختی دختر دعا کرد...


قربون غریبیتــ امام زمــــانـــ {عج}