انتظار فرج یعنی انسان در هر وضعی

که هست به آن قانع نباشد و

بخواهد به وضع بهتر دست پیدا کند.


رهبر انقلابــ...حضرت آقـــا....