میخ در، در سینه اش کنکاش کرد

دید جز حب علی چیزی نبوداین پست رو گذاشتم واسه اینكه مادر این روزا تو بستر بیماری اند....