دنــیا ڪال استــــ

دهانـــت را جمــع مــی ڪنـــد

مــزه نمــی دهد.

دنـــیا وقتے مــی رسد ڪه

انـــساטּڪامــل برسد.

چقدر زیباست تصور زنـــدگے در دنـــیا

در ڪنـــار "حجت خدا"

دنـــیاے شـیرین مــن!

زودتر بیا !