قرن هاست زمین انتظار مردانی این چنین را می کشد

 تا بیایند و کربلای ایران را عاشقانه بسازند

و زمینه ساز ظهور باشند…

آن مردان آمدند و رفتند،

فقط من و تو ماندیم و از جریان چیزی نفهمیدیم...