مادر این روزها اصلا حالش خوش نیست ...

دلتنگِ پدر ...

غمِ علی ...

دردِ پهلو ...

درِ سوخته ...

از دست دادنِ محسن ...

و دیگر هیچ ...