شکسته بال تر از من در این حوالی نیست
هوای کوی تو داریم و حیف بالی نیست


چرا بساط دو چشم ز گریه ها خالیست
چرا ... چرا دل ما از گناه خالی نیستاللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک...