آمیــــرزا : ندیدی و نشنیــــدی که خیلی از مجــــید بـــدتـــراش

یه شبـــه حـُـــر شدن

و خیلــــی از منــــو تو بهتـــــراش

یه شبــــه خــَـــــــر

فاصله حـــُـــریت و خــَــــریت

همــــش یـــــه نقطــــه هس ....