آیت الله مجتهدی:همانطور که موتور باید ترمز داشته باشد

تا به خطر نیافتد انسان هم

در برابر محرمات ترمز می خواهد و آن تقوا است.

بریدن ترمز انسان و بی تقوایی

خطرش از بریدن ترمز ماشین بیشتر است

چون آن ضرر به روح می زند و این ضرر به جسم...