•● ✿ مـادرهـا شبـیـه نـخ تـسبیـح می مـانـنـد ،
بـ ه نسبـتــ دانـ ه هـا ،
کـمـتـر خـودنـمایی می کـنـنـد ،
٠•● ✿
امـا اگــر نبـاشنـد ،
هیـچ دانـ ه ای کـنـار دیـگـری نـمی مـانـد !
٠•● ✿
خـدایـا !
کـاش نـخ هیـچ تـسبـیـحـی پـاره نـشـود . .پ ن:
+ مادر♥م روزت مبااااااا♥ااااااارکـــــــــــ♥ـــــــــ.....