فرقه های شیعه 10

" این مطلب به صورت چند پست  ارائه می گردد."


8. فطحیّه :
آنها به امامت 12 امام اعتقاد دارند به همراه عبدالله بن افطح بن صادق ـ علیه السّلام ـ كه او را بین پدرش صادق (امام صادق ـ علیه السّلام ـ) و برادرش (امام كاظم ـ علیه السّلام ـ) داخل می‌كنند.


" ادامه مطلب "

و از شهید نقل شده است كه او را بین امام كاظم و رضا ـ علیه السّلام ـ داخل می‌كنند و او سر پهن بود و گفته شده پا پهن بود و این شبهه زمانی داخل آنها شد كه از ائمه ـ علیهم السّلام ـ روایت كردند كه امامت در فرزند بزرگ امام است. سپس عدّه‌ای از آنها وقتی او را با مسائلی از حلال و حرام آزمودند و جوابی نداشت و زمانی كه چیزهایی كه سزاوار نیست از امام ظاهر شود از او ظاهر گشت از قول به امامت وی بازگشتند. و عبدالله 7 روز پس از پدرش فوت كرد پس باقی آنها از قول به امامت وی به قول امامت ابی الحسن موسی ـ علیه السّلام ـ  (عدّه‌ای قلیل) معتقد گشتند.
ابو الحسن اشعری نام آنها را عماریّه ذكر كرده است و گفته است اصحاب این عقیده به رهبرشان كه عمّار نام دارد منسوب هستند. و شاید مرادشان عمّار بن موسی سابطی باشد كه از رؤسای فطحیّه است.
شیخ طوسی گوید:‌ عمار بن موسی ساباطی: فطحیّ بوده و كتاب بزرگ و خوب و معتمدی دارد