فرقه های شیعه 12

" این مطلب به صورت چند پست  ارائه می گردد."10. خطّابیه :
آنها پیروان محمد بن مقلاص هستند، ابو زینب اسدی كوفی كنیه‌اش ابا اسماعیل، ابا ظبیان و ابا الخطّاب است. از اصحاب امام صادق ـ علیه السّلام ـ بود و...
11. نصیریه :
و آنها یاران محمد بن نصیر فهری (لعنه الله) هستند كه به ربوبیّت علی بن محمد عسكری ـ علیه السّلام ـ معتقد بود و محارم را حلال می‌دانست و...

" ادامه مطلب "

10. خطّابیه :
آنها پیروان محمد بن مقلاص هستند، ابو زینب اسدی كوفی كنیه‌اش ابا اسماعیل، ابا ظبیان و ابا الخطّاب است. از اصحاب امام صادق ـ علیه السّلام ـ بود و دارای عقیده‌ای صحیح، سپس ادعای اموری قبیح و چیزی كه موجب طرد و لعن است كرد مانند ادّعای نبوّت و غیر آن. و بعض اشقیاء هم با وی همراه شدند. پس مردم بر عقاید وی مطّلع شدند و او و پیروانش را كشتند و خطّابیه به وی منسوب هستند و ذمّ در حقّ وی فراوان وارد شده است.
كشّی از ابراهیم بن ابی اسامه نقل كرده كه گفت: شخصی به امام صادق ـ علیه السّلام ـ گفت: آیا نماز مغرب را تأخیر بیاندازم تا ستاره‌ها آشكار گردند؟ حضرت فرمود: خطّابی هستی؟! جبرئیل نماز را بر رسول خدا نازل كرد هنگامی كه قرص آفتاب سقوط كرد.
11. نصیریه :
و آنها یاران محمد بن نصیر فهری (لعنه الله) هستند كه به ربوبیّت علی بن محمد عسكری ـ علیه السّلام ـ معتقد بود و محارم را حلال می‌دانست.
و از كشّی نقل شده است كه: آنها قائل به نبوّت محمد بن نصیر فهری نمیری بودند لكن معروف نزد شیعه اطلاق نصیری بر قائلین به ربوبیّت علی ـ علیه السّلام ـ است.