قـــرص می خــــوردم...ولی بیـــــماری ام بهتر نشد...

پرســــیدن به موقـــــع میــــخوری؟؟؟ سر وقت؟؟؟...جوابم "نـــــه" بود...

گفتند عــــلت این استــــ...

تازه فــــــهمیده بودمـــــ...


چرا نمازم مانع "فســـــاد" و" فحشــــا" نیست!

به مـــوقع نمـــــی خوانـــدم

نمــــــاز را...!