داداشا و رفقای خودم تو جه کنید.....

بــــرادرم
غــــــیرت فقط این نیست که…

ناموســت را بپوشانےتا نبینند !!

نامــوس دیگران را نگاه نکردن هم از غیرت است…