یه بزرگی میگفت:

خدا می خواست به تو بال و پر بدهــــــــــــــــــــــــــد...

گفت چشمتــــــــــــــــــــــــــ می زنند!

چــــــــــــــــــــــــــــــادر داد...